S t a t u t

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „ARKADIA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „ARKADIA” zwane w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem".

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „ARKADIA” lub OSPZiT „ARKADIA”

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrołęka.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4.

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: Władze Stowarzyszenia.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania i współdziałać z nimi na zasadzie umów i porozumień.

2. Stowarzyszenie współdziała z:

 1. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
 2. Instytutem Psychologii Zdrowia i Fundacją ETOH w Warszawie;
 3. Starostwem Ostrołęckim, Prezydentem i Radą Miasta Ostrołęka;
 4.  Miejską Komisją ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 5. Grupami Samopomocowymi AA, Al.-anon, DDA i innymi na terenie miasta Ostrołęka, Powiatu Ostrołęckiego i poza nim;
 6. Przychodniami Leczenia Uzależnień w Ostrołęce;
 7. Miejską Komendą Policji w Ostrołęce jak i w powiecie Ostrołęckim;
 8. Innymi instytucjami i władzami lokalnymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

3. Stowarzyszenie może utrzymywać kontakty i współdziałać z organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi, które pracują na rzecz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz promują trzeźwość jako zdrowy styl życia.

§ 6.

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością . Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

 1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia nie jest płatne.

 1. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura terenowe.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Cele stowarzyszenia :

 1. Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej resocjalizacyjnej oraz niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom w kształtowaniu własnego rozwoju zmierzającego do odzyskania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
 3. Propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia a szczególnie wśród młodzieży.
 4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w szczególności udzielanie informacji i pomocy członkom Stowarzyszenia jak też osobom z poza Stowarzyszenia.
 5. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym a szczególnie udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
 6. Integracja i reintegracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych tym zjawiskiem, jak też integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
 8. Działania na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 9. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w szczególności z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
 10. Organizowanie odpoczynku dla rodzin - w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 11. Ochrona, promocja zdrowia i trzeźwości oraz popieranie zdrowego stylu życia.
 12. Organizowanie życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia i ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bezalkoholowych.
 13. Wspieranie dokształcania indywidualnego w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz niesienia wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom.
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.
 15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.
 16. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 17. Działanie na rzecz organizacji i instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych związanych z problemem uzależnienia.
 18. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem, a w szczególności przez:

 1. prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój, dla członków ich rodzin - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jak również dla rodzin z innymi dysfunkcjami oraz innych osób będących w sytuacji kryzysowej;
 2. wspieranie działalności szkoleniowej dla profesjonalistów i wolontariuszy chcących nieść pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz ofiarom i sprawcom przemocy czy też innym osobom będącym w sytuacjach kryzysowych;
 3. prowadzenie biblioteki – pozycje książkowe, filmy, nagrania płytowe, związane z uzależnieniami i celami statutowymi Stowarzyszenia i prowadzenia działalności wydawniczej służącej informacji i promocji zdrowego, trzeźwego życia;
 4. inicjowanie i organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m.in. przez konferencje, prelekcje, pogadanki, odczyty, spotkania integracyjne – konkursy, turnieje , gry, zabawy bezalkoholowe i wieczorki taneczne, wystawy społeczno – kulturowe i inne jako uzupełniające formy terapii i rehabilitacji przy leczeniu uzależnień, wspieraniu rodzin z tym problemem oraz sprzyjające integracji środowiska abstynenckiego ze środowiskiem lokalnym;
 5. inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku zbiorowego w tym organizacji obozów terapeutycznych , turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, zlotów rodzin z problemami uzależnień, organizowanie wyjazdów na takie zloty do zaprzyjaźnionych grup i na ogólnopolskie zloty, festynów, pikników, rajdów rowerowych, spływów kajakowych , imprez turystycznych, wycieczek krajoznawczych, ognisk, oraz innych form spędzania czasu wolnego jako uzupełniające formy terapii i rehabilitacji przy leczeniu uzależnień i wspieranie rodzin z tym problemem;
 6. współpracę z lokalnymi grupami samopomocowymi AA, Al.- anon, Alatin i DDA i innymi;
 7. realizowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz innych grup społecznych i zawodowych;
 8. współpraca i wymiana informacji i doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami o podobnych do Stowarzyszenia celach oraz ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej, współuzależnienia i zdrowia, a także wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności;
 9. realizacje zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i innych ustaw służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 10. udział w tworzonych przez organizacje i instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe zespołach o charakterze doradczym i konsultowanie projektów i aktów normatywnych dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 11. organizowanie punktów informacyjno- konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, wysyłanie informacji celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania;
 12. gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych;
 13. podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 10

 1. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów statutowych ma możliwość prowadzenia działalności pożytku publicznego na mocy Ustawy zmianie ustawy o działalności publicznej z dnia 22.01.2010

1. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność prowadzona przez Stowarzyszenie w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego, za którą nie pobiera ono wynagrodzenia.

2.  Działalnością odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

-  działalność prowadzona przez Stowarzyszenie w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4Ustawy o zmianie ustawy o działalności publicznej z dnia 22.01.2010 i które zapisane są w niniejszym Statucie jako cele działania Stowarzyszenia, za które pobierane będzie wynagrodzenie;

- sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służył będzie wyłącznie  prowadzeniu działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia;

4. Działalność odpłatna pożytku publicznego Stowarzyszenia stanowić będzie działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

- wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności,

lub

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.",

4. Termin prowadzonej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia zostanie określony w innym akcie wewnętrznym – uchwale Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów statutowych ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej innej niż prowadzona odpłatna działalność pożytku publicznego , według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

1. Termin i kierunek prowadzenia takiej działalności gospodarczej zostanie określony przez akt wewnętrzny Stowarzyszenia - Uchwałę Walnego Zgromadzenia ustawową większością głosów.

2. Osoby prowadzące taką działalność gospodarczą służącą realizacji celów Statutowych, upoważnione przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia dokonają rejestracji działalności w Rejestrze Przedsiębiorców i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przed rozpoczęciem działalności.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia - obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych która złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia akceptując statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do zachowania trzeźwości a w przypadku złamania abstynencji może być zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia do 1 roku lub wykluczony z członkowstwa w Stowarzyszeniu.
 3. Decyzje o przyjęciu do Stowarzyszenia, zawieszeniu w prawach członka oraz wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Kandydat na członka zwyczajnego składa deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia i po rozmowie wstępnej z Zarządem wchodzi w skład Stowarzyszenia jako członek zwyczajny.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Brania udziału w zebraniach, pracach Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych,

3.Pierwszeństwa w korzystaniu z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych

4. Wysuwania postulatów i wniosków o kierunkach prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego służącej realizacji celów Stowarzyszenia i aktywne podejmowanie działań przy realizacji tej działalności.

5. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawniania form działania Klubu .
6. Korzystania z urządzeń i świadczeń oferowanych przez Stowarzyszenie realizujące cele statutowe.

§ 15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1. Zachowania abstynencji od alkoholu oraz innych środków zmieniających świadomość.

2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.
2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.

4. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Przestrzegania norm współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Klubu i innymi .

6. Regularnego opłacania składek członkowskich.
7. Dbania o majątek Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe , rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Kandydat staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia a poza tym przysługują mu takie same prawa jak członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem określonych w art. 14 pkt. 4,
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela jeżeli jest osobą prawną.
 6. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom i organizacjom współpracującym ze Stowarzyszeniem i szczególnie zasłużonym w propagowaniu trzeźwego stylu życia.

2. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, a po za tym przysługują mu takie same prawa jak członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem określonych w art. 14 pkt.4.

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie,  zgłoszonego Zarządowi lub wystąpienia okoliczności, w których członek honorowy działa na niekorzyść Stowarzyszenia i jego celów statutowych – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia następuje pozbawienie członkostwa honorowego.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

2. Z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
3. Świadomego działania szkodliwego na rzecz Stowarzyszenia lub jego poszczególnych członków, bądź podrywanie autorytetu Stowarzyszenia i jego władz.
4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 - ciu miesięcy pomimo pisemnego upomnienia.
5. Nie braniu udziału w 6-ciu kolejnych zebraniach Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia, pomimo uprzedniej rozmowy oraz pisemnego upomnienia.
6. Namawianie innych członków Stowarzyszenia do złamania abstynencji.

7. Śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 20

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku ze:

- zmianą profilu działalności członka lub

- utratą osobowości prawnej

- rażącego działania na niekorzyść Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych

- nie wywiązywania się z deklaracji poparcia finansowego , rzeczowego lub merytorycznego w realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 22

1.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku.

3.Walne zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia swoich członków podając tematykę zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

       a) z własnej inicjatywy,
       b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
       c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
6. Zatwierdzenie wytycznych preliminarza i sprawozdań finansowych.
7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
9. Podejmowanie uchwał o sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.
10. Podejmowanie uchwał innych, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
11.Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli nie realizuje on swoich zadań, nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażąco działa na szkodę Stowarzyszenia.

§ 24

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym.

2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
3. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

§ 25

1.Walne zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym w ilości   5 osób, które wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu.
3. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na 6 miesięcy.

4. W zebraniach Zarządu ma prawo uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyłącznie z głosem doradczym.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi, uchwałami Walnego Zebrania.
3. Uchylanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji.
5. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie honorowego członkostwa.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
9. Zwoływanie Walnego Zebrania.
10. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
11. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
12. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego zastępcy.

§ 27

Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym w składzie 4 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 28

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:
1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Przedstawianie na Walnych zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu.
3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4.Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
5. Komisja składa żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez nią.
6. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od członków Stowarzyszenia.
7. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
8. Komisja kontroluje opłacanie składek.
9. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które są członkami Zarządu Stowarzyszenia.

10.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 29

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

§ 30

Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 31

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Stowarzyszenia.

§ 32

Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

§ 33

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa   4 lat.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

Na fundusze składają się:
1.Wpływy ze składek członkowskich.
2. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji zadań wynikających ze statutu jak też z majątku Stowarzyszenia
3. Wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Stowarzyszenia.
4. Dotacje.
5. Darowizny, spadki, zapisy
6. Dobrowolne datki z ofiarności publicznej.

7. Przychody z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 36

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest obowiązany Zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.

§ 37

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes lub wskazani przez nich odpowiedni członkowie Stowarzyszenia.
Do ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

Rozdział VI
Zmiana Statutu Stowarzyszenia

§ 38

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Postanowienia końcowe:

1. Statut przyjęto jednogłośnie przez wszystkich obecnych uczestników zebrania założycielskiego. uchwałą w dniu 13.09.2010

2. Zmiany dokonane w statucie wchodzą w życie wraz z decyzją Walnego Zebrania w dn. 08.12.2016 roku.