Regulamin

IV BIEG PRZEŁAJOWY „CROSS SZALONEGO KURPSIA” W OSTROŁĘCE

Cele i założenia biegu

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,
Promocja Miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego.
Propagowanie działań chroniących przyrodę.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
Poznawanie walorów krajoznawczo - turystycznych gminy Rzekuń.
Popularyzacja biegów przełajowych w środowisku dzieci, młodzieży
i dorosłych w Mieście Ostrołęka oraz powiecie ostrołęckim.
Popularyzacja regionu kurpiowskiego.


2.Organizatorzy
Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości ARKADIA;
dane kontaktowe: ul. A E Fieldorfa "Nila" 15/105,
07-410 Ostrołęka;
tel.:797 789 563, e-mail: stw.arkadia@wp

UWAGA ZMIANA DATY ORAZ GODZINY!!!!


3.Termin i miejsce
Impreza odbędzie 14 kwietnia 2018r. w Ostrołęce oraz powiecie ostrołęckim.
Biuro zawodów czynne od godz. 10.00
Początek imprezy o godz. 12.00
Start odbędzie się przy ulicy Chemicznej w Ostrołęce.
I trasa – Cross Szalonego Kurpsia – dystans ok. 5 km oraz 10 km- start główny na oba dystanse godz. 13.00,
II trasa – Crossik Małych Kurpsików – dystans ok.300m oraz 2 km- start 300 m godz. 12.15, 2 km godz. 12.30

4.Zgłoszenia
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia imiennego swojego udziału w biegu poprzez wypełnienie karty
zgłoszeniowej na stronie internetowej www.arkadia.sos.pl w zakładce Cross.
Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie, pod numerem telefonu Stowarzyszenia 797 789 563
Data zgłoszeń do 07 kwietnia 2018r. do godziny 23:59
Zgłoszonych może być 300 osób - decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora.
W razie gdyby do końca zgłoszeń zostały wolne miejsca,
w dniu imprezy zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach 11.00- 12.00.

5.Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play oraz zgodnie z przepisami PZLA.
W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów.
Warunkiem przystąpieniu do Crossu jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań do biegu.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zgłoszenia oraz odebranie numeru startowego,
osoby niepełnoletnie przed startem zobligowane są do przekazania organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna.
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

6.Sposób przeprowadzenia Crossu
Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 300 m (dzieci do 10 lat) i 2 km (dzieci i młodzież)
oraz 5 km i 10 km bez zastrzeżeń wiekowych.
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Od godziny 10:00 w biurze biegów w miejscu startu - osoby zgłoszone będą mogły odebrać numer startowy
oraz podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, osoby niepełnoletnie oddać zgodę rodzica.

7.Świadczenia dodatkowe
Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny oraz wodę dla uczestników biegów, po zakończeniu Crossu.
Dla wszystkich Crossowych zawodników zapewniony będzie symboliczny medal za udział.
Organizator zapewnia również nagrody indywidualne dla zwycięzców.
Dane osobowe zgłoszonych uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizowanych zawodów,
administratorem tych danych jest OSPZIT Arkadia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

8.Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie biegu wypadki.
Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.
Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, trasy oraz odwołanie Crossu, bez podania przyczyny,
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i rzeczy zagubione.
W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.