Regulamin

Cross Na Ostrej Łące        


    Cele i założenia biegu
    Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
    Promocja Miasta Ostrołęka.
    Propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej.
    Popularyzacja biegów przełajowych w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych w Mieście Ostrołęka.
    Popularyzacja regionu kurpiowskiego.

1.    Organizatorzy
    Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości ARKADIA;
    Dane kontaktowe: ul.AE Fieldorfa Nila 15/105, 07-410 Ostrołęka;
    tel.791 977 521:797 789 563, e-mail: stw.arkadia@wp.pl
    Firma Agama Team

2.    Termin i miejsce
    Impreza odbędzie 5 sierpnia 2018r. w Ostrołęce.
    Start odbędzie się ze Stadionu MOSiR w Ostrołęce.
    Dystanse biegowe: 500m, 1 km, 7.5 km, 15 km.

3.    Plan godzinowy Biegu:
    8:00 - Otwarcie biura zawodów,
    10:00 – start biegu na 500m
    10:20 – start biegu na 1km
    11:00 – start biegu na 7,5km 15km
    13:00 – zakończenie biegu,
    13:15- 13:30 – wręczenie pucharów i rozdanie nagród.

4.    Zgłoszenia
    Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia imiennego swojego udziału w biegu poprzez  wypełnienie karty
    zgłoszeniowej na stronie internetowej www.arkadia.sos.pl w zakładce Cross.
    Data zgłoszeń od 20 czerwca 2018r. do dnia  2 sierpnia 2018r. do godziny 22:00.
    Zgłoszonych może być 300 osób - decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora.  
    W dniu imprezy zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 9:30.

5.    Uczestnictwo
    Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play oraz zgodnie z przepisami PZLA.
    W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.
    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów.
    Warunkiem przystąpieniu do Crossu jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań do biegu.
    Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zgłoszenia oraz odebranie numeru startowego, osoby niepełnoletnie
    przed startem zobligowane są do przekazania organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna.
    Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia
    zdarzeń losowych.
    Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
    Na trasie będą stały osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg Crossu.

6.    Sposób przeprowadzenia Crossu
    Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 500m, 1km, 7.5 km, 15km.
    Dystans 500m obejmuje dzieci  rocznika 2008 i młodsze.
    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
    Od godziny 08:00 w biurze biegów w miejscu startu -  osoby zgłoszone będą mogły odebrać numer startowy oraz podpisać
    oświadczenie o stanie zdrowia, osoby niepełnoletnie oddać podpisaną zgodę rodzica.

7.    Świadczenia dodatkowe
    Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny oraz wodę dla uczestników biegów, po zakończeniu Crossu.
    Dla wszystkich Crossowych zawodników zapewniony będzie symboliczny medal za udział.
    Organizator zapewnia również nagrody indywidualne dla zwycięzców.

    Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
a)     administratorem Twoich danych osobowych jest Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości ARKADIA
    z siedzibą w Ostrołęce,
b)     Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "Cross Na Ostrej Łące"         
    na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c)     Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,
    chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
d)     posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
    prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
e)     masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    Postanowienia końcowe
    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie biegu wypadki.
    Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.
    Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę!
    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zmiany miejsca Crossu. Informacje o zmianach będą
    umieszczane na fanpage’u Stowarzyszenia oraz stronie internetowej.
    Ewentualne protesty będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną na czas zawodów.
    Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i rzeczy zagubione.
    W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator